Nalatenschapsmakelaar in overleg

Veelgestelde vragen

×

Algemeen

Hoeveel mensen hebben een testament?

Harde cijfers zijn er niet, maar uit onderzoeken is wel gebleken dat zeker 60% van de Nederlanders geen testament heeft. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar in veel situaties heeft dit ongewenste gevolgen, zoals ruzie tussen erfgenamen, meer erfbelasting dan nodig was geweest etc.

Hoe vaak komt er onenigheid rond een erfenis?

Er zijn allerlei onderzoeken gedaan en er zijn verschillende cijfers. De rode draad lijkt dat er bij een derde tot de helft van alle erfenissen onenigheid ontstaat, regelmatig ook tot keiharde strijd aan toe.

Wat is een kindsdeel?

Volgens de wet, dus als er geen testament is, hebben kinderen en de langstlevende partner ieder recht op een gelijk deel van de nalatenschap. Dat wordt het kindsdeel genoemd. In een testament kan door de erflater ook een andere verdeling zijn vastgelegd.

Langstlevende beschermd?

Ja dat is sinds 2003 wettelijk geregeld: bij het overlijden van de eerste ouder erft diens echtgenoot/ote alle bezittingen en houden de kinderen hun erfdeel tegoed. Dit ter bescherming van de langstlevende ouder. De kinderen kunnen hun erfdeel niet opeisen, maar hebben een vordering op de langstlevende. Deze vordering ontvangen ze na het overlijden van de langstlevende en is een schuld van de nalatenschap van de langstlevende.

Andere vraag?

Staat je vraag er niet tussen? Wij staan je graag te woord.

Neem contact op

Na overlijden

Wat is ‘de wettelijke verdeling’?

Wanneer er geen testament is en de erfgenamen hebben de erfenis aanvaard, vindt de afwikkeling van de nalatenschap volgens de regels van de wet plaats. De echtgenoot van de overledene en eventuele kinderen zijn dan voor gelijke delen erfgenaam. Alle bezit (en schuld) blijft echter bij de echtgenoot, ‘de langstlevende’. De kinderen krijgen hun wettelijk erfdeel in de vorm van een niet-opeisbare vordering op de langstlevende. Deze wordt pas uitbetaald als ook de langstlevende overlijdt. Als er geen echtgenoot is, zijn de kinderen de wettelijke erfgenamen. Als er geen kinderen zijn, zijn de naaste familieleden erfgenaam.

Wat is een legaat?

Een erflater kan in het testament opnemen dat specifieke goederen of een omschreven geldbedrag naar aan een specifieke persoon of organisatie gaat. Bijvoorbeeld € 10.000 aan een goed doel, of een antiek horloge aan die ene dierbare neef.

Wat is een gevolmachtigde?

Als er in het testament geen executeur is aangewezen, moeten de erfgenamen zelf de nalatenschap afwikkelen. Zij kunnen er dan voor kiezen om dit zelf te doen, maar ze kunnen ook iemand aanwijzen die alles namens de erfgenamen gaat regelen, de gevolmachtigde. De erfgenamen geven hiervoor dan een volmacht, soms aan een van de erfgenamen, soms aan een externe professionele persoon. Deze gevolmachtigde is dan bevoegd om de nalatenschap voor de erfgenamen af te wikkelen.

Erft mijn schoonkind ook van mij?

In de meeste testamenten wordt opgenomen dat de erfenis alleen wordt geërfd door het éigen kind, en niet in een gemeenschap van goederen valt. Zo erft het schoonkind dus niet. Dat moet wel in het testament geregeld worden. Anders bestaat de kans dat na een scheiding dit schoonkind recht heeft op de helft van het van jou geërfde geld.

Wat is het recht van beraad?

Het recht van beraad is de wettelijke bedenktermijn van drie maanden, waarin je als erfgenaam de tijd krijgt om te beslissen over het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de erfenis. Langer nadenken mag ook, maar dan mogen de schuldeisers zich wel bij je melden.

Beneficiair aanvaarden via de rechtbank?

Je moet inderdaad een formele verklaring indienen bij de rechtbank, daarna krijg je een akte als bewijs dat je beneficiair hebt aanvaard. Bij de afwikkeling van de erfenis – dat heet dan vereffening – moet je dan een vastgestelde procedure volgen.

Erf je zelf wel wat als je beneficiair aanvaardt?

Het kan zijn dat de hele nalatenschap opgaat aan betaling van schulden. Dan blijft er dus niets voor jou over om te erven, maar je hebt ook geen last van de schulden. Als de schulden minder zijn dan de nalatenschap, is het overschot alsnog voor de erfgenamen.

Wat is een boedelregister?

Dat is een openbaar register, per rechtbank, waarin bepaalde gegevens van opengevallen nalatenschappen zijn opgenomen. Zoals welke notaris zich met de nalatenschap bezighoudt en welke erfgenamen de erfenis hebben aanvaard (zuiver of beneficiair).

Wat zijn successierechten?

Dit is een oude benaming voor erfbelasting, dat is de belasting die een erfgenaam of legataris betaalt over de waarde van hetgeen verkregen wordt uit de nalatenschap.

Wat is het F-biljet?

Dit is een aangifteformulier van de inkomstenbelasting over het jaar waarin de betreffende persoon overleden is. Dit is dus de laatste aangifte IB.

Wat is een vrijstelling?

De vrijstelling is dat deel van het bedrag dat je erft, waarover je géén erfbelasting hoeft te betalen. De vrijstelling verschilt per relatie met de overledene, dus is anders voor een partner, een kind of een vriend.

Bij vruchtgebruik ook erfbelasting?

Als je vruchtgebruik erft, van bijvoorbeeld een huis, dan moet je over de waarde van dat vruchtgebruik ook belasting betalen – althans, als die waarde boven je vrijstelling uitkomt. Bij de waardebepaling speelt o.a. jouw eigen leeftijd, en daarmee dus de verwachte duur van het vruchtgebruik, een rol.

Andere vraag?

Staat je vraag er niet tussen? Wij staan je graag te woord.

Neem contact op

Bij leven

Wat zijn de taken van de executeur?

De executeur is benoemd in het testament en zorgt dat de hele nalatenschap geregeld wordt. Van het opzeggen van de krant tot het uitzoeken van de inboedel, van de verkoop van het huis en de auto tot het doen van de aangiftes. De executeur informeert tussentijds de erfgenamen en legt aan het eind rekening en verantwoording af aan de erfgenamen. De erfgenamen hebben zelf geen zorg over de afwikkeling.

Wat zijn de taken van de gevolmachtigde?

De gevolmachtigde wordt aangesteld in opdracht van de erfgenamen en zorgt net als de executeur dat de hele nalatenschap wordt afgehandeld. De erfgenamen hebben zelf geen zorg over de afwikkeling.

Wat is een Verklaring van Executele?

Een Verklaring Executele wordt afgegeven door de notaris en stelt de executeur in staat om lopende zaken voor de erfenis af te handelen. Deze verklaring kan alleen afgegeven worden als er in het testament een executeur is benoemd en deze zijn taak ook daadwerkelijk aanvaardt. Soms is een Verklaring van Executele sneller te verkrijgen dan een Verklaring Erfrecht, bijvoorbeeld als er eerst een erfgenamenonderzoek moet plaatsvinden, of als een van de erfgenamen lang twijfelt over al dan niet aanvaarden.

Wat is een Verklaring van Erfrecht?

Een Verklaring van Erfrecht wordt afgegeven door de notaris en in dit document staat wie de erfgenamen zijn, wie bevoegd is om de nalatenschap af te handelen en onder welke voorwaarden dit moet gebeuren. Deze Verklaring van Erfrecht heeft de executeur/gevolmachtigde nodig om zaken te regelen waarvoor ook juridisch bewijs nodig is dat iemand hiervoor bevoegd is. Denk aan bankzaken, verzekeringen, verkoop woning e.d.

Wat is het centraal testamentenregister?

Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag. Als iemand is overleden kun je daar schriftelijk opvragen of deze persoon een testament heeft laten opstellen, en zo ja door welke notaris. Je moet daarvoor wel de akte van overlijden met je aanvraag meesturen.

Wat betekent plaatsvervulling?

Er is sprake van plaatsvervulling bij een erfenis wanneer de wettelijke of benoemde erfgenaam zelf al overleden is. De plaats van deze erfgenaam wordt dan door diens kinderen ingenomen. Zij erven gezamenlijk het erfdeel dat aan de oorspronkelijke erfgenaam was toebedeeld. Plaatsvervulling kan ook gelden bij onterving.

Wat is een uitsluitingsclausule?

Een uitsluitingsclausule in een testament zorgt ervoor dat het erfdeel niet in een (huwelijks)gemeenschap van goederen valt. Dit om te voorkomen dat een erfenis gemeenschappelijk bezit wordt van (bijvoorbeeld) een kind en diens partner. Op deze manier hoeft bij een echtscheiding de erfenis niet gedeeld te worden met de (ex)partner. Je kunt dit ook zo vastleggen bij schenkingen.

Wat is een codicil?

Een codicil is een document waarin je vastlegt aan wie je bepaalde spullen toewijst na je overlijden. Om rechtsgeldig te zijn moet dit document handgeschreven zijn en voorzien van een datering, formele naam van jou als schrijver en je handtekening. Een codicil kan een aanvulling op een testament zijn. In een codicil kun je geen geld aan iemand toewijzen, alleen zaken als sieraden, kunstvoorwerpen, meubilair etc.

Moet een levenstestament via de notaris?

De financiële volmacht kan alleen via de notaris geregeld worden. Bepaalde medische zaken kun je ook met de huisarts regelen.

Kinderen samen de volmacht?

Je kunt een volmacht geven aan één van je kinderen of aan je kinderen tezamen.

Wat is een behandelverbod?

Dat is een schriftelijke verklaring dat je niet (verder) medisch behandeld wil worden in bepaalde situaties. Zo’n verklaring kun je opnemen in het medische deel van je levenstestament.

Wie stelt wilsonbekwaamheid vast?

Dit wordt gedaan door een onafhankelijk arts, dus niet je huisarts.

Wat is de AWBZ-clausule?

In je testament kun je opnemen dat een kindvordering (vanuit het overlijden van de eerste ouder) opeisbaar wordt als de langstlevende in een zorginstelling opgenomen wordt en een eigen bijdrage moet gaan betalen. Daarmee stel je deze vordering veilig én je bespaart op de zorgbijdrage. Vroeger werd veel zorg geregeld in de wet AWBZ, vandaar deze, inmiddels verouderde, aanduiding.

Wat is een tweetrapstestament?

Met een zogenaamde tweetrapsmaking in een testament regel je dat datgene wat een erfgenaam van jou erft, na diens overlijden doorschuift naar iemand anders. Het bedrag kan inmiddels wel kleiner geworden zijn omdat de eerste erfgenaam het al (deels) heeft opgemaakt.

Wat is estate planning?

Het engelse woord voor nalatenschap is ‘estate’. Met dit begrip wordt meestal bedoeld een financieel en fiscaal advies over hoe verstandig met je vermogen om te gaan met jouw vermogen en je nalatenschap.

Andere vraag?

Staat je vraag er niet tussen? Wij staan je graag te woord.

Neem contact op

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op