Nalatenschapsmakelaar in overleg

Wanneer betaal je erfbelasting en hoe?

×
Ga terug naar het overzicht

Een dierbare verliezen, is een pijnlijke gebeurtenis. De vraag ‘wanneer betaal je erfbelasting?’ als erfgenaam kan zorgen voor (financiële) stress. Vooral omdat de aangifte niet binnen een oogwenk is geregeld. We leggen je in deze blog daarom uit wanneer je erfbelasting moet betalen, hoe je het dan precies doet, wat je daarvoor nodig hebt en of je het überhaupt moet doen.

Wanneer ben je verplicht erfbelasting te betalen?

Als je een erfenis ontvangt, ben je niet altijd verplicht om erfbelasting te betalen. Wanneer je wel verplicht bent om erfbelasting te betalen is als je meer erft dan de vrijstelling die voor jou geldt. Zie op de site van de belastingdienst: overzicht vrijstellingen 2023.

Let op: in het geval je erft als echtgenoot en het bedrag blijft onder de vrijstelling, dan is ons advies om toch wél erfbelasting te betalen met oog op de aangifte bij het tweede overlijden. Dan spelen de gegevens van de eerste nalatenschap namelijk ook weer een rol.

Een uitnodiging van de belastingdienst om aangifte te doen ontvang je per brief, meestal binnen vier maanden na het overlijden. Als jij niet de enige erfgenaam bent, dan stuurt de belastingdienst de brief naar één erfgenaam. Degene die de brief dan ontvangt, is vaak de partner of een kind van de overledene.

Wanneer moet je erfbelasting aangifte doen?

Wanneer je verplicht bent om erfbelasting te betalen, dan hoor je dit in principe te doen binnen acht maanden na het overlijden. Hierop zijn natuurlijk een aantal uitzonderingen, enkele voorbeelden zijn:

 • als de belastingdienst de termijn op jouw verzoek verlengt;
 • als er geen erfgenaam bekend is en ook niemand aangewezen is die erfenis en aangifte regelt;
 • als een van de erfgenamen een nog ongeboren baby is.

Als sprake is van een dergelijke uitzondering, geldt een andere termijn.

Moet je zelf de erfbelasting aangifte doen?

Wanneer je verplicht ben erfbelasting te betalen hoef je de aangifte niet zelf te doen. Sterker nog, het kan zo zijn dat er een executeur is aangewezen; in dat geval moet de executeur namens alle erfgenamen aangifte doen. Jij hoeft dan waarschijnlijk alleen informatie aan te leveren, voor zover de executeur die informatie nog niet heeft. Indien er geen executeur is aangewezen, dan ben je wel gehouden om zelf aangifte te doen. Je kunt dan ook samen met enkele of alle andere erfgenamen aangifte doen. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om een gespecialiseerde adviseur, zoals De NalatenschapsMakelaar, de erfbelasting aangifte voor jou te laten verzorgen. Zo ben je er zeker van dat je geen fouten maakt, geen fiscaal voordeel misloopt en dat de aangifte correct en volledig ingediend wordt.

De stappen om erfbelasting te betalen

Wil je zelf of namens de andere erfgenamen de erfbelasting aangifte doen wanneer je verplicht bent dit te betalen? Dan kun je dit doen aan de hand van de volgende stappen.

Stap 1: gegevens verzamelen

Allereerst ga je de gegevens verzamelen die je nodig hebt om de formulieren van de Belastingdienst in te vullen. Houd er rekening mee dat je behoorlijk wat informatie moet verzamelen. Zo heb je onder andere de volgende gegevens allemaal nodig:

 • De persoonlijke gegevens en BSN-nummers van de overledene, de partner van overledene (indien van toepassing) en de erfgenamen (ook wel: verkrijgers);
 • De relatie tussen de overledene en de verkrijgers – het maakt voor de belasting namelijk veel uit of een erfgenaam een partner is van de overledene, of diens kind of bijvoorbeeld een vriend of een verre neef;
 • De datum van overlijden;
 • Of er huwelijkse voorwaarden zijn tussen de overledene en diens echtgenoot;
 • Een testament (indien aanwezig);
 • Of er een eerder overleden partner is en zo ja gegevens over diens nalatenschap;
 • De samenstelling en omvang van de nalatenschap;
 • De WOZ-waarde vaneen eventuele koopwoning;
 • De schulden van de nalatenschap, zoals een hypotheek;
 • Bankoverzichten van de nalatenschap, o.a. het saldo op overlijdensdatum;
 • Eventuele verzekeringsuitkeringen;
 • Of sprake is van bedrijfsopvolging;
 • Een overzicht met alle schenkingen verricht door de overledene 180 dagen voorafgaand aan het overlijden en
 • De kosten van de uitvaart en een eventuele uitvaartpolis.

Stap 2: aangifteformulier invullen

Het aangifteformulier kun je online in vullen, je krijgt hier toegang toe met je DigiD. Als je het liever schriftelijk doet, is er ook een PDF-formulier beschikbaar dat je kunt downloaden van de site van de belastingdienst. Zie hiervoor de website van de belastingdienst: formulier aangifte-erfbelasting-2023-pdf

Bij het invullen gebruik je de informatie die je verzameld hebt. Het formulier spreekt verder voor zich.

Stap 3: aangifte versturen

Heb je het aangifteformulier volledig ingevuld? Dan kun je het formulier digitaal (als je het online invult) of per post (bij gebruik van de PDF-formulier) versturen. Zoals gezegd, dien je dit – behoudens uitzonderingen – binnen acht maanden na overlijden te doen.

Vergeet niet om het formulier te ondertekenen voordat je het verstuurt. Dit moet ook als je het formulier online invult. Vult de executeur of een gemachtigde namens de erfgenamen het aangifteformulier in? Dan is dat ook degene die het formulier dient te ondertekenen.

Heb je hier nog vragen over? Of kunnen wij een last van je schouders nemen door deze aangifte voor jou te verzorgen? Neem dan vooral contact op met De NalatenschapsMakelaar.

Adviesgesprek

Ga terug naar het overzicht

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op