Nalatenschapsmakelaar in overleg

Alles wat je moet weten over schulden erven

×
Ga terug naar het overzicht

U bent erfgenaam, maar wát gaat u eigenlijk erven? Is er wel iets te erven, of zijn er misschien alleen maar schulden? Een erfenis krijgen is soms helemaal geen pretje. U wilt immers liever niet opdraaien voor de financiële problemen van degene waar u van gaat erven. In dit blog vertellen we u alles omtrent schulden erven.

Schulden erven?

In een nalatenschap zitten, behalve bezittingen, altijd wel wat schulden. Dat is normaal. Als iemand overlijdt, liggen er meestal enkele rekeningen die nog niet betaald zijn. En in de eerste weken na overlijden komen er vaak ook nog rekeningen: er staat bijvoorbeeld nog een klein bedrag bij de apotheek open, of de bijdrage aan het CAK moet nog betaald worden.

Maar soms gebeurt het dat er veel meer schulden dan bezittingen zijn. Dan erven de nabestaanden schulden, waar weinig bezit tegenover staat.

Wat voor schulden kan je erven?

De schulden zijn meestal veroorzaakt doordat de overledene zijn rekeningen niet op tijd betaalde en betalingsachterstanden heeft opgelopen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om betalingsachterstanden bij de verhuurder, de energieleveranciers, de internet aanbieder en bij verzekeraars. Er kunnen spullen op afbetaling zijn gekocht en misschien is de hypotheek niet op tijd betaald. Soms zijn de belastingen niet betaald, of is er te veel aan uitkeringen ontvangen. Het komt voor dat er al incassobureaus zijn ingeschakeld en er brieven van deurwaarders liggen, die dan vaak ongeopend zijn.

Sommigen mensen laten bij hun overlijden voor tienduizenden euro’s aan schulden na. En zo kan het gebeuren dat nabestaanden heel veel schulden erven.

Wie erft de schulden?

De erfgenamen erven de nalatenschap, dus ook de schulden. En de erfgenamen kunnen de kinderen zijn en de partner. Als er geen kinderen of partner zijn, dan zijn het de broers en zusters en soms de ouders van de overledene, of wie anders per testament is aangewezen als erfgenaam. Zij zijn degenen die de schulden erven. Maar dat wil niet zeggen dat zij deze schulden zelf zouden moeten betalen.

Schulden erven, wat kun je ertegen doen?

Erfgenamen die meer schulden erven dan bezit kunnen de nalatenschap verwerpen. Daarmee zijn ze niet aansprakelijk voor de schulden. Maar zij ontvangen ook niets van het bezit dat er is. Als zij verwerpen mogen zij zich helemaal niet met de nalatenschap bemoeien.

Als de erfgenamen de situatie niet voldoende kennen en nog twijfelen of er meer schulden dan baten in de nalatenschap zitten, kunnen ze de nalatenschap beneficiair aanvaarden.

Verwerpen en beneficiair aanvaarden moet gedaan worden bij de rechtbank in het arrondissement waar de overledene woonde. De rechtbank geeft een akte uit. En daarmee hebben de erfgenamen een bewijs dat ze de nalatenschap verworpen of beneficiair aanvaard hebben.

Of de erfgenamen nu besluiten te verwerpen of beneficiair te aanvaarden, in beide gevallen hoeven ze de schulden niet uit eigen middelen te betalen. Maar er is wel een groot verschil. Het is dus belangrijk om een weloverwogen keuze te maken.

Verwerpen van de nalatenschap

Als erfgenamen de nalatenschap verwerpen zijn ze geen erfgenaam meer en komen de opvolgende erfgenamen in beeld. Bijvoorbeeld: de kinderen besluiten de nalatenschap van een van hun ouders te verwerpen. Dan zijn hun eigen kinderen de volgende erfgenamen en die moeten dan ook beslissen wat te doen, vaak ook verwerpen. Het is mogelijk om een verwerping tegelijk aan te vragen voor de kinderen en de kleinkinderen en misschien ook wel voor de broers en zusters van de overledene.

In zo’n situatie van opvolgende erfgenamen zijn er vaak minderjarige kinderen waarvoor verworpen moet worden en dat is niet eenvoudig. Om te kunnen verwerpen voor minderjarigen moet eerst toestemming gevraagd worden aan de kantonrechter. Die beoordeelt of het verwerpen wel in het belang van de minderjarige is. Als er meer schulden dan baten zijn, zal deze toestemming doorgaans wel verleend worden.

Als alle directe erfgenamen verworpen hebben, sturen ze de Akte die de rechtbank verstrekt aan de schuldeisers. Bij een huurwoning geven ze de sleutel van de woning aan de verhuurder. Die zorgt dan verder voor het ontruimen en afvoeren van de inboedel. Bij een koopwoning is de hypotheek-verstrekker vaak de grootste schuldeiser, die zal dan het voortouw nemen.

Beneficiair aanvaarden en vereffenen van de nalatenschap

Als erfgenamen behalve schulden ook bezit erven en niet weten hoe de balans zal uitvallen, is het het beste om beneficiair te aanvaarden. Dan moeten ze de nalatenschap wel afwikkelen en vereffenen.

Vereffenen betekent dat de schulden zoveel mogelijk betaald worden met de baten die er zijn. Iedere schuldeiser zal een percentage van de vordering krijgen, waarbij rekening gehouden moet worden met preferente schuldeisers. Mocht er dan toch nog iets over blijven, is dat voor de erfgenamen.

Beneficiair aanvaarden, ook als er meer schulden dan baten zijn

Het komt ook voor dat kinderen de nalatenschap van hun ouders wel beneficiair willen aanvaarden, ook al weten ze zeker dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Zij kiezen ervoor alles zelf op te ruimen en te regelen, en voorkomen zo dat de spullen van hun ouders, waar zij vaak herinneringen aan hebben, door vreemden worden afgevoerd. De kosten die dat met zich meebrengt nemen ze voor lief. Zelf opruimen van de woning is ook een vorm van het verwerken van het verlies van de overleden dierbare.

De NalatenschapsMakelaar helpt.

Als u schulden erft, kan De NalatenschapsMakelaar u adviseren bij het maken van de juiste keuze en u helpen bij de procedure bij de rechtbanken om te verwerpen of beneficiair te aanvaarden. Ook het verwerpen voor minderjarigen kan De NalatenschapsMakelaar voor u verzorgen. Als er beneficiair aanvaard wordt, kan De NalatenschapsMakelaar u helpen bij de afwikkeling en vereffening van de nalatenschap. Wij leiden u desgewenst stapje voor stapje door het hele proces heen, en kunnen contacten met lastige schuldeisers van u overnemen.

Als u denkt dat u schulden gaat erven, neem dan contact met ons op, dan staat u er niet alleen voor.

Neem contact op Ga terug naar het overzicht

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op